[A] ท่านต้องการขอเพิ่มรหัสงบประมาณ

    คู่มือการใช้งานระบบ **น่าสนใจอ่านก่อนใช้งานนะครับ**

    1. แหล่งงบประมาณแผ่นดิน (01)

    2. แหล่งงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (02 - 03)

    3. จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง

    4. ตรวจสอบสถานภาพคำขอ

    5. ใบความรู้ เรื่อง การบริหารงบประมาณด้วยรหัสงบประมาณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[B] ระบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   
    1. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  - งบประมาณแผ่นดิน [จำนวน][ร้อยละ
  - งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  [จำนวน] [ร้อยละ]
    2. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  - งบประมาณแผ่นดิน [จำนวน][ร้อยละ
  - งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  [จำนวน] [ร้อยละ]